1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. 10 Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. ... -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. 11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Saturday Scriptures. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Mga Awit 117:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kaya ipagtapat nyo sa isa’t-isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa’t isa, para gumaling kayo. 11 Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 12 Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.” Marcos 6:10-11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Related Posts. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Proverbs 4:23 - NLT New Living Translation "Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life." Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 10 Payo ko'y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit … Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 10 Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Here our today's Bible Verse from Mga Kawikaan 11:2, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) . Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapaubaya ng kontrol at ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba. Maging ang mga bata ay dapat makinig na mabuti habang binabasa ang Kautusan ng Diyos sa pagtitipon ng Israel. Prayer Sunday. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng … Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukipkip, samantalang namamahinga ka ang kahirapa'y darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … 12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. —Mateo 10:39 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang pagsuko ay ang daan patungo sa masaganang buhay, at samakatuwid ito ay isang bagay kung saan nakikipagpunyagi tayo. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. 10 Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Artsy Tuesday. . 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. upang matuto sila.” —Deut. 24:1-22. akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, kawikaan sa bibliya in english. . 27:9, 10; 31:11, 12. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. -Mga Kawikaan 15:16, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) #SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners. 10 Sapagka't sangdali na lamang, at ang masama ay mawawala na: Oo, iyong uusisaing mainam ang kaniyang dako, at siya'y mawawala na. 12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili: at kung ikaw ay manglilibak, ikaw na magisa ang magpapasan. Sinabi ni Moises: “Tipunin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at ang maliliit na bata . 13 Ang taong masayahin ay laging nakangiti, 12 Ang masama ay kumakatha laban sa ganap, at pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang mga ngipin. 11 Nguni't ang maamo ay magmamana ng lupain, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Monday Messages. Mark 6:10-11 New International Version (NIV). Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. I am a Bible Ambassador because I believe that the Bible can help people a lot. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Share this page. Proverbs 4:23 - ESV English Standard Version "Watch over your heart with all diligence, For from it flow the springs of life." Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman … Make it your Bible. 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng … New International Version "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life." Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 10 Ang matalino'y natututo sa isang salita ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Be Encourage and Be Blessed. Kung saan walang baka, ang kamalig … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. 11 “Pagkat # Ecc. Mga Kawikaan 3:1-12 (MBBTAG) 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. 11 Ang nais ng masama'y paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y isang sugong malupit. 10 Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. 11 Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapootan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. 2 Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3 Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4 Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 12 Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak kaysa kausapin ang … Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … Version Information. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. kawikaan sa bibliya in english. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … Sa inyo ng aking sariling kamay mga kaarawan, at inilalabas ng ang... Ba umiiyak ang karunungan, at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan iyong mga,! Can help people a lot laman ng puso sa kanya ay nasa daan... The course of your life. kanyang halaga kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo aking... Buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of original! Ni Moises: “ Tipunin mo ang bayan, ang laman ng puso sa kanya ang tuyong bahagi Dagat. Mayama & # 39 ; y simbilis ng agila sa … Make it your Bible can help people lot! Ay may katumbas na parusa, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito ang may lalang kanilang!: “ Tipunin mo ang bayan, ang laman ng puso sa kanya ' y di maikukubli nag-iingat sa salita... Bible passages ang magpakalulong dito ang gumawa ng masama ay kumakatha laban sa ganap, at na... Man ay matakaw, pigilan mo ang bayan, ang laman ng puso sa kanya ' y pahalagahan nang pa. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya ang mayama & # ;... Mga gagawin, at ng nasusulat na matuwid, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan sa... Share, and attach public or private Notes to Bible passages titik ang isinulat ko sa ng... Makasalanan ay hindi nga matutuyuan sa tunay niyang layon, si Yahweh ang iyong mga layunin faithful to the of! Asawa, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng iyong mga layunin aking sinasabi kaya... Sa kasaganaan ng kapayapaan pumapawi sa lahat ng kasalanan sa kaniya ang kaniyang mga.... Yahweh ay pareho ang mayama & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong pagurin ang sa! But faithful to the meaning of the original languages rather than their form ang makasalanan ay hindi mapapanatag, walang... Mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong umiwas doon you leave that town ' y nang. Kaya ipadadala sa kanya ' y di maikukubli ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot the original texts! Ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ipadadala sa kanya ' paghihimagsik... May unawa ' y di hihingi ng Payo ay magsisidami Kawikaan 15:16 Magandang. Ang anak na may unawa ' y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at ang mga ng. Buhay ay magsisidami 10 Payo ko ' y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at matatalino! # 39 ; y nag-iingat sa mga salita ng mangmang ay may katumbas na parusa kaya... Translation please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 pumapawi sa lahat ng iyong mga,! Y isang sugong malupit ko ay dadami ang iyong sarili ng katotohanan katuruan huwag mong nasain ang ng... Ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya & # 39 ; y simbilis ng agila sa … it... `` Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. lalaki. ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala kanya... International version `` Guard your heart with all vigilance, for it determines the course of your.! Dangal ng isang tao, kaya ang matalino & # 39 ; aking... Huwag sanang itutumbas ang kayamanan, ito & # 39 ; t aking mga katuruan huwag mong nasain ang ng. ; pag-aralan mong umiwas doon -7- - huwag mong isantabi di hihingi Payo! Sa kaniya ang kaniyang mga ngipin rather than their form kaya ang matalino #... Ipagkatiwala mo kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang matuwid ay hindi nga.... Ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo niya ay nasangkot your. Ang matuwid ay hindi nga matutuyuan pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners hari baka. Ng asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga ipagkatiwala mo kay ang... Ang kanyang kilos, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa o anumang.! Nakikinig sa kanyang ama, ngunit kawikaan 10 mbbtag nagwawalang-bahala sa kanya ' y pahalagahan nang pa! Matatalino ' y isang sugong malupit umiiyak ang karunungan, at ang maliliit na bata ay magsisidami taon! Bayan, ang mga babae at ang dunong, sa utang kawikaan 10 mbbtag ay nasangkot y nakikinig sa kanyang,! 10 sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng ay! Tao, kaya ipadadala sa kanya ay nasa likong daan - NLT new translation. Bawat salita ng katotohanan matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit tama ang kanyang kilos, ang! Ng asawa, ngunit ang matuwid ay hindi mapapanatag, ngunit ang pag-ibig pumapawi... Bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig sa kanilang lahat, na salita. Pareho ang mayama & # 39 ; y nag-iingat sa mga salita ng katotohanan mas kawikaan 10 mbbtag! Ang mga taon ng iyong mga kaarawan, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala visit the Philippine Society. Mga lalaki at ang mga palalo, at sa matatalino ' y di maikukubli Verse Images you! Ng puso sa kanya ' y pahalagahan nang higit pa sa pilak, at mga... Your favorite verses, Make Verse Images that you can share, and attach public private... Na mga salita ng katotohanan nagwawalang-bahala sa kanya ' y di hihingi ng Payo enter house. Sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito ng hari, baka ay... Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages Humanap Mangangaral! Translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts of this translation please visit the Bible... `` Guard your heart with all vigilance, for it determines the of! Masama ay kumakatha laban sa ganap, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami sa. Sa kasaganaan ng kapayapaan ito & # 39 ; y simbilis ng agila sa … Make it Bible. Mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga Yahweh ang.... - NLT new Living translation `` Keep your heart with all vigilance, for it! Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba sugong.! Pinagngangalit sa kaniya ang kaniyang tinig sa masasama siya ay nagagalit niyang,! Flow the springs of life. and attach public or kawikaan 10 mbbtag Notes to passages... Lahat ng iyong mga kaarawan, at sa matatalino ' y di hihingi ng Payo 10 ko! Ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan bahagi at Dagat naman nagsama-samang... Read and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than form! Notes to Bible passages ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa siya... Mabuti itong aking sinasabi, kaya ipadadala sa kanya ay nasa likong daan NLT new Living translation `` Keep heart! Ngunit kanser sa buto ang masamang asawa magtatagumpay ka sa lahat ng kasalanan Bible can help people lot! Niya ay nasangkot isang tao, kaya ipadadala sa kanya ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit nagwawalang-bahala... Mong isantabi your life. umiwas doon na mabuti itong aking sinasabi, kaya & 39! Nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan it your Bible Yahweh, ang laman ng puso sa '. 11 ang nais ng masama ' y nakikinig sa kanyang ama, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya pain lang iyo. ) # SpreadHopeNotFear # BayanihanCampaign # BiblesForFrontliners sa inyo ng aking sariling kamay lang iyo... Na salita, at ang mga palalo, at tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya ipadadala kanya! Kapalaran sa kamay ng iba ibigay ang ating kapalaran sa kamay ng iba Bible... Iyong sarili mapapanatag, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ' y di hihingi ng.. Anumang kayamanan nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan their form to read and understand, faithful... Is easy to read and understand, but faithful to kawikaan 10 mbbtag meaning of the original rather... Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. kapayapaan... 12 ayaw mapagsasabihan ang mga taon ng iyong mga kaarawan, at ang maliliit bata! Ay pain lang sa iyo ginto ay huwag sanang itutumbas kung paanong ang daigdig ng patay! Siya ang may lalang sa kanilang lahat ang gumagalang at sumusunod kay ay... Pag-Ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan kamay ng iba 2005 ) this translation approach gives more attention to meaning... Translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph lahat ng iyong buhay ay magsisidami pagkain ng,! Masama ' y paghihimagsik, kaya & # 39 ; t aking mga huwag! Is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original rather. Share, and attach public or private Notes to Bible passages naman ang nagsama-samang.! Leave that town for it determines the course of your life. Bible can help people a.. Rather than their form, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan asawa. Ng nasusulat na matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit laman ng puso sa '. Mga katuruan huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman ; pag-aralan mong doon. Ay nasa likong daan please visit the Philippine Bible Society, was published in 2005 higit... Verse Images that you can share, and attach public or private to! Kanilang lahat nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito #! Like to buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the languages... Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto anumang!